Prva faza prodaje (od 26.04.-31.05.2019) – zbiranje zavezujočih ponudb

Prva faza prodaja stanovanj v stanovanjsko-poslovnem kompleksu Koprska vrata je potekala od 26. aprila do 31. maja 2019 po načinu zbiranja zavezujočih ponudb. Naprodaj je bilo 162 stanovanj s pripadajočimi dvemi parkirnimi mesti in shrambo v podzemnih nivojih.

Ogledi stanovanj so potekali 30 dni v času trajanja Dnevov odprtih vrat, od 26. aprila do 26. maja 2019.

Kupci ste imeli 35 dni časa (od 26. aprila do 31. maja 2019) za oddajo svoje zavezujoče ponudbe.

Ponudbe, ki so prispele pred ali po določenem terminu za oddajo ponudb, niso bile upoštevane!

Varščina za resnost zavezujoče ponudbe za nakup stanovanj je znašala 5.000 € za en oddan obrazec na katerem se je lahko navedlo do tri izbrana stanovanja.

Ponudba stanovanjskih enot je v prvi fazi prodaje k ogledu pritegnila več kot 2.000 interesentov, 203 ponudniki pa so za najbolj zaželene stanovanjske enote oddali tudi zavezujoče ponudbe potrjene s plačano varščino.

Konec junija je DUTB zaključila z izborom ponudnikov v okviru prve faze prodaje. Na podlagi pridobljenih zavezujočih ponudb za nakup stanovanj bo DUTB pogodbe sklenila z najboljšimi ponudniki, neizbranim ponudnikom pa je že vrnila plačano varščino.

Druga faza prodaje (od 02.09.-21.10.2019) – prodaja preko e-dražb

Z 2. septembrom smo pričeli z drugo fazo prodaje stanovanj, v okviru katere je možen nakup vseh preostalih neprodanih stanovanj (razen vzorčnega stanovanja in prodajne pisarne).

Nakup stanovanj bo tokrat potekal izključno preko elektronskih dražb, ki se bodo pričele 30. septembra 2019, za vsako stanovanje posebej.

Vabilo za elektronsko javno dražbo z vsemi podrobnostmi je dostopen na http://www.koprskavrata.eu/f/docs/Prodajna_dokumentacija_3/KV-Vabilo-E-drazbe.pdf

V nadaljevanju je predstavljen kratek povzetek iz Vabila.

 

PRED DRAŽBAMI

  • Pridobite informacije o nepremičnini 

Spletna stran projekta Koprska vrata:

http://www.koprskavrata.eu/Stanovanja_Koprska_vrata/

Možnost ogleda:

Preostala neprodana stanovanja si lahko ogledate po predhodnem naročilu, med 2. septembrom 2019 in 18. oktobrom 2019 (vsa tista stanovanja, ki še niso bila uspešno prodana preko e-dražbe). Za rezervacijo ogleda pokličite na telefonsko številko 080 73 15, pišite na elektronski naslov [email protected] ali navedite vaš želen termin ogleda s klikom na koledar pri posameznem stanovanju na spletni strani http://www.koprskavrata.eu/Stanovanja_Koprska_vrata/.

 

  • Vplačajte varščino

Plačilo varščine v višini 5.000,00 EUR je moralo biti vidno na računu prodajalca (t.j. DUTB d.d.) najkasneje 24.09.2019 do 12:00 ure

Varščine so se nakazale na račun prodajalca (t.j. DUTB d.d.) št. SI56 2900 0005 1319 162, sklic 00 »39-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba KV 1-2019.

S plačilom Varščine v višini 5.000,00 EUR dražitelj pridobi pravico draženja za kateregakoli od pogodbenih predmetov draženja (t.j. za katerokoli stanovanje), ki ga bo označil v Prijavi.

V primeru, da želi dražitelj kupiti več pogodbenih predmetov (t.j. več stanovanj) je potrebno na transakcijski račun DUTB nakazati toliko Varščin, kolikor pogodbenih predmetov (t.j. stanovanj) želi dražitelj kupiti.

 

  • Izvedite prijavo na e-dražbo

Na spletni strani https://dutb.edrazbe.si/ najkasneje do 25. septembra 2019 do 15:00 izpolnite prijavni obrazec za udeležbo na e-dražbi, obrazcu ne pozabite pripeti potrdila o pravočasno plačani varščini/varščinah.

Najkasneje do 26. septembra 2019 do 16. ure boste na vaš e-naslov prejeli t. i. žeton/žetone (enoznačni identifikator za sodelovanje na e-dražbah).

Če žetone ne prejmete do zgoraj omenjenega roka, preveriti mapo Neželena e-pošta. V primeru, da žetona ne prejmete, pokličite tehnično podporo na številko 0590 75 608 ali pišite na [email protected].

Vsak dražitelj bo prejel 2 e-pošti: 1. e-pošta je potrditev, da je uspešno oddal prijavo na e- dražbo (pride takoj ko odda prijavo), 2. e-pošta pa je žeton za prijavo.

 

 

  • Preverite terminski plan dražbe

Dražbe se bodo pričele v ponedeljek, 30. septembra 2019 z začetkom ob 9:00 uri po vnaprej določenem terminskem planu dražb, in sicer 5 e-dražb na dan, ob 09:00, 10:30, 12:00, 13:30 in 15:00 uri. E-dražba za zadnji pogodbeni predmet (t.j. stanovanje) je predvidena  21. oktobra 2019.

Terminski plan dražbe je objavljen dostopen na http://www.koprskavrata.eu/f/docs/Prodajna_dokumentacija_3/Predviden_plan_e-drazb_in_izklicne_cene_stanovanj.pdf  in na https://dutb.edrazbe.si/

Termin dražb je točno določen vnaprej, za želeno enoto boste lahko dražili izključno v časovnem okvirju, ki je namenjeno dražbi izbrane enote.

 

 

NA DAN E-DRAŽBE

Na dražbo se prijavite z žetonom, ki ste ga prejeli na vaš e-naslov. Prijavite se lahko na spletni strani https://dutb.edrazbe.si/  ali prek mobilnih aplikacij za Android, (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonegap.edrazbe) in iOS (https://itunes.apple.com/ua/app/edra%C5%BEbe/id987918413?mt=8) pametne telefone.

Dražba bo potekala 10 minut; nepremičnino lahko dražite le med potekom dražbe. Ta se avtomatično podaljša za dodatno minuto, če kateri od dražiteljev v dražbi v zadnji minuti dražbe dvigne ceno, vendar največ za 70 minut (to pomeni za 70 dražbenih korakov).

Začetna, izklicna cena za posamezno enoto je za minimalni korak draženja nižja od izklicne cene. Dražba bo štela za uspešno, če bo vsaj en ponudnik potrdil izklicno ceno. Brez klika na gumb Draži dražba ne more biti uspešna.

Najmanjši možni korak višanja cene v e-dražbenem postopku znaša 1.000,00 EUR. Sistem bo nudil možnost draženja za več kot 1.000,00 EUR in podaje nove cene, vendar bo v primeru zvišanja cene za 3.000,00 EUR ali več, potrebno tako ceno še dodatno potrditi (informacijski sistem pred samo oddajo take ponudbe z dodatnim opozorilom opozori ponudnika na toliko višji znesek).

 

 

PO E-DRAŽBI

Takoj po izvedeni e-dražbi informacijski sistem vsem vpisanim dražiteljem izpiše dnevnik s potekom draženja iz katerega je razviden celoten potek draženja, prejete uspešne in neuspešne ponudbe vsakega od dražiteljev s časi draženja, ter najuspešnejši dražitelj z uspešno ponudbo, vključno z imeni in priimki vseh dražiteljev na tej e-dražbi. Ponudnik lahko zapisnik kasneje kadarkoli še enkrat pregleda z vpisom žetona na spletni povezavi https://dutb.edrazbe.si/

Po odobritvi najboljšega dražitelja s strani ustreznega odbora prodajalca, bo prodajalec v roku 10 dni po odobritvi vsem sodelujočim dražiteljem posredoval obvestilo na njihov e-naslov zapisan na Prijavi, o razglasitvi zmagovalca e-dražbe oziroma jih bo obvestil o razveljavitvi e-dražbe.

Prodajalec bo sklenil prodajno pogodbo za pogodbeni predmet z najugodnejšim dražiteljem, to je tistim, ki je podal najvišjo ponudbo, v kolikor bo dražitelj izpolnjeval vse pogoje iz razpisne dokumentacije.

Izbrani dražitelj bo moral naknadno predložiti še dodatne podatke skladno z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma – 1.

Neuspešnim dražiteljem, ki na e-dražbi ne bodo uspeli ter interesentom, ki se e-dražb kljub prijavi sploh ne bodo udeležili, bo Varščina vrnjena brez obresti najkasneje v 30. dneh po končanih vseh e-dražbah (zadnja e-dražba bo potekala predvidoma 21.10.2019).

Ogled stanovanj

Ogled stanovanj

Z 2. septembrom smo pričeli z drugo fazo prodaje stanovanj, v okviru katere je možen nakup vseh preostalih neprodanih stanovanj (razen vzorčnega stanovanja in prodajne pisarne). Ogledi preostalih neprodanih stanovanjskih enot so po predhodnem naročilu ponovno omogočeni. Za voden ogled nas kontaktirajte preko telefonske številke 080 73 15, preko elektronske pošte [email protected], oziroma navedite vaš želen termin ogleda s klikom na koledar pri posameznem stanovanju.

Kako kupiti poslovne prostore

Pravno obvestilo

Prodajalec (t.j. DUTB d.d.)  si pridržuje pravico, da kadarkoli, vendar le do sklenitve pravnega posla, postopek e-dražbe (delno, t.j. za določene pogodbene predmete e-dražbe, ali v celoti, t.j za vse pogodbene predmete e-dražbe) razveljavi, za kar ne nosi nobene odgovornosti in dražitelji iz tega naslova ne morejo zoper prodajalce uveljaviti nikakršnih zahtevkov. Prodajalec dražiteljem v tem primeru ne povrne stroškov, ki so jim nastali iz tega naslova. 

Stranke obveščamo, da DUTB v postopku zbiranja ponudb ni zavezana sprejeti nobene ponudbe, četudi je ponudba enaka višini informativne, izklicne ali oglaševane (prodajne) cene ali višja.