Kupite stanovanje v stanovanjsko-poslovnem kompleksu Koprska vrata

Prva faza prodaja stanovanj v stanovanjsko-poslovnem kompleksu Koprska vrata je potekala od 26. aprila do 31. maja 2019 po načinu zbiranja zavezujočih ponudb. Naprodaj je bilo 162 stanovanj s pripadajočimi dvemi parkirnimi mesti in shrambo v podzemnih nivojih.

Ogledi stanovanj so potekali 30 dni v času trajanja Dnevov odprtih vrat, od 26. aprila do 26. maja 2019.

Kupci ste imeli 35 dni časa (od 26. aprila do 31. maja 2019) za oddajo svoje zavezujoče ponudbe.

Ponudbe, ki so prispele pred ali po določenem terminu za oddajo ponudb, niso bile upoštevane!

Varščina za resnost zavezujoče ponudbe za nakup stanovanj je znašala 5.000 € za en oddan obrazec na katerem se je lahko navedlo do tri izbrana stanovanja.

Konec junija je DUTB zaključila z izborom ponudnikov v okviru prve faze prodaje. Na podlagi pridobljenih zavezujočih ponudb za nakup stanovanj bo DUTB pogodbe sklenila z najboljšimi ponudniki, neizbranim ponudnikom pa vrnila plačano varščino.

Ogledi stanovanj in oddaja ponudb za neprodana stanovanja trenutno niso mogoči. Postopek prodaje preostalih stanovanj se bo nadaljeval predvidoma v začetku septembru.

Ogled stanovanj

Ogledi stanovanj trenutno niso mogoči. Postopek prodaje preostalih stanovanj se bo nadaljeval predvidoma v začetku septembra. Takrat bodo tudi ponovno omogočeni ogledi stanovanj.

Oddaja zavezujoče ponudbe

Oddaja ponudb za neprodana stanovanja trenutno ni mogoča. Postopek prodaje preostalih stanovanj se bo nadaljeval predvidoma v začetku septembru. Takrat bodo tudi ponovno omogočena oddaja ponudb.

Izbira stanovanja

Na obrazcu za ponudbo lahko vpišete eno, dve ali tri stanovanja. Ne glede na število vpisanih stanovanj na obrazcu vplačate 5.000 € varščine za en ponudbeni obrazec.

Odpiranje ponudb

Odpiranje zavezujočih ponudb bo po izteku roka za oddajo ponudb opravila tričlanska komisija DUTB ob prisotnosti notarke Mete Zupančič. Odpiranje zavezujočih ponudb ne bo javno.

Pregled ponudb

V prvem koraku izbire kupca, kot najugodnejšega ponudnika bo izbran kupec, ki bo za določeno stanovanje ponudil najvišjo ceno.

V primeru, da bo več kupcev ponudilo popolnoma enako ceno, bo izbrana tista ponudba, ki je bila prej oddana po priporočeni pošti ali osebno dostavljena v notarsko pisarno (ponudbe oddane pred 26. aprilom ne bodo upoštevane).

Če je posamezen kupec najugodnejši ponudnik za več kot eno stanovanje, bo kot kupec izbran le za eno stanovanje, za tisto, za katerega je v svoji ponudbi označil najvišje preferenčno mesto.

Kriteriji za nakup stanovanja po odpiranju ponudb

1.  Ponudba je najvišja

Stanovanje lahko kupite.

DUTB bo v kratkem času po izteku roka za odpiranje ponudb izbrala kupce stanovanj in jih pozvala k postopkom za sklenitev prodajne pogodbe.

Izbrane kupce bomo o izboru in sprejetju zavezujoče ponudbe obvestili na njihov e-naslov, zapisan v ponudbenem obrazcu oz. pisno s priporočeno pošto.

Izbrani kupci so po prejemu omenjenega obvestila dolžni v roku 8 dni pristopiti k postopkom za sklenitev prodajne pogodbe. Če tega ne storijo, se jim varščina ne vrne.

Izbran kupec bo pred sprejemom dokončne odločitve o prodaji moral svojo ponudbo dopolniti s potrebnimi ZPPDFT-1 obrazci, ki so dostopni na spletni strani www.koprskavrata.eu.

2. Vaša ponudba je enaka ponudbi drugega kupca

a) Ponudbo ste oddali prvi

Stanovanje lahko kupite.

DUTB bo v kratkem času po izteku roka za odpiranje ponudb izbrala kupce stanovanj in jih pozvala k postopkom za sklenitev prodajne pogodbe.

Izbrane kupce bomo o izboru in sprejetju zavezujoče ponudbe obvestili na njihov e-naslov, zapisan v ponudbenem obrazcu oz. pisno s priporočeno pošto

Izbrani kupci so po prejemu omenjenega obvestila dolžni v roku 8 dni pristopiti k postopkom za sklenitev prodajne pogodbe. Če tega ne storijo, se jim varščina ne vrne.

Izbran kupec bo pred sprejemom dokončne odločitve o prodaji moral svojo ponudbo dopolniti s potrebnimi ZPPDFT-1 obrazci, ki so dostopni na spletni strani www.koprskavrata.eu.

b) Ponudbe niste oddali prvi

Žal stanovanja ne morete kupiti. Razen če vsi ponudniki z višjo ponudbo ne pristopijo k sklenitvi pogodbe.

DUTB bo vsem, ki so oddali zavezujočo ponudbo in niso bili izbrani kot kupci, vrnila varščino v višini 5.000 €.  

3. Vaša ponudba je prenizka

Žal stanovanja ne morete kupiti. Razen če vsi ponudniki z višjo ponudbo ne pristopijo k sklenitvi pogodbe.

DUTB bo vsem, ki so oddali zavezujočo ponudbo in niso bili izbrani kot kupci, vrnila varščino v višini 5.000 €.

Kako kupiti poslovne prostore

Pravno obvestilo

Stranke obveščamo, da DUTB v postopku zbiranja ponudb ni zavezana sprejeti nobene ponudbe, četudi je ponudba enaka višini informativne, izklicne ali oglaševane (prodajne) cene ali višja.