Kupite stanovanje v stanovanjsko-poslovnem kompleksu Koprska vrata

Prodaja stanovanj v stanovanjsko-poslovnem kompleksu Koprska vrata poteka od 26. aprila do 31. maja 2019 po načinu zbiranja zavezujočih ponudb. Naprodaj bo 164 stanovanj s pripadajočimi dvemi parkirnimi mesti in shrambo v podzemnih nivojih.

Ogledi stanovanj bodo potekali 30 dni v času trajanja Dnevov odprtih vrat, od 26. aprila do 26. maja 2019.

Kupci boste imeli 35 dni časa (od 26. aprila do 31. maja 2019) za oddajo svoje zavezujoče ponudbe.

PONUDBE, KI BODO PRISPELE PRED ALI PO DOLOČENEM TERMINU ZA ODDAJO PONUDB, NE BODO UPOŠTEVANE!

Varščina za resnost zavezujoče ponudbe za nakup stanovanj znaša 5.000 € za en oddan obrazec na katerem lahko navedete do tri izbrana stanovanja. Priporočamo, da na zavezujočo ponudbo zapišete zgolj enote, ki jih želite kupiti.

Ogled stanovanj

Ogledi stanovanj so možni izključno v času trajanja Dnevov odprtih vrat, od 26. aprila do 26. maja 2019.

Termin za ogled stanovanj lahko rezervirate na telefonski številki 080 73 15, preko elektronske pošte [email protected] ali s klikom na koledar rezervacij.

 

Uradne ure za ogled stanovanj:

-  v ponedeljek, torek, četrtek med 9. in 17. uro

v sredo in petek med 12. in 19. uro

-  sobota, nedelja, prazniki med 9. in 13. uro.

Oddaja zavezujoče ponudbe

Od 26. aprila do 31. maja 2019 lahko na posebnem obrazcu oddate vašo zavezujočo ponudbo. Pred oddajo vaše ponudbe svetujemo, da si na spletni strani http://www.koprskavrata.eu/ ogledate vso prodajno dokumentacijo.

Ponudbo oddate pisno pri notarki do 31. maja 2019 (priporočeno po pošti ali osebno do 12. ure):

Notarka Meta Zupančič, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP STANOVANJA V OBJEKTU KOPRSKA VRATA«.

PONUDBE, KI BODO PRISPELE PRED ALI PO DOLOČENEM TERMINU ZA ODDAJO PONUDB, NE BODO UPOŠTEVANE!
                                                                           
Cene v ponudbi z vključenim DDV morajo biti najmanj v višini izhodiščnih prodajnih cen, ki so objavljene na spletni strani http://www.koprskavrata.eu/. Ob oddaji ponudbe boste morali plačati tudi 5.000 € varščine (če boste uspešni pri ponudbi, se bo štela v kupnino, če ne boste, vam jo vrnemo) za en oddan obrazec.

Na obrazcu za oddajo zavezujoče ponudbe boste imeli možnost navesti 3 stanovanja, ki jih razporedite glede na vaše preference (na 1. mesto postavite tisto, ki si ga najbolj želite kupiti, itn.), vendar je obenem zaradi sistema prodaje zelo pomembno, da navajate izključno stanovanja, ki si jih resnično želite kupiti.

Prodajne aktivnosti vodi družba RE/MAX, Nepremičninska družba d.o.o., ki je bila izbrana na podlagi izvedenega javnega naročila. Pri nakupu provizije za kupca ni.

Prosimo, da si za ogled stanovanj vnaprej rezervirate termin, in sicer na telefonski številki 080 73 15, preko elektronske pošte [email protected] ali s klikom na koledar za rezervacijo ogledov.

Izbira stanovanja

Na obrazcu za ponudbo lahko vpišete eno, dve ali tri stanovanja. Ne glede na število vpisanih stanovanj na obrazcu vplačate 5.000 € varščine za en ponudbeni obrazec.

Odpiranje ponudb

Odpiranje zavezujočih ponudb bo po izteku roka za oddajo ponudb opravila tričlanska komisija DUTB ob prisotnosti notarke Mete Zupančič. Odpiranje zavezujočih ponudb ne bo javno.

Pregled ponudb

V prvem koraku izbire kupca, kot najugodnejšega ponudnika bo izbran kupec, ki bo za določeno stanovanje ponudil najvišjo ceno.

V primeru, da bo več kupcev ponudilo popolnoma enako ceno, bo izbrana tista ponudba, ki je bila prej oddana po priporočeni pošti ali osebno dostavljena v notarsko pisarno (ponudbe oddane pred 26. aprilom ne bodo upoštevane).

Če je posamezen kupec najugodnejši ponudnik za več kot eno stanovanje, bo kot kupec izbran le za eno stanovanje, za tisto, za katerega je v svoji ponudbi označil najvišje preferenčno mesto.

Kriteriji za nakup stanovanja po odpiranju ponudb

1.  Ponudba je najvišja

Stanovanje lahko kupite.

DUTB bo v kratkem času po izteku roka za odpiranje ponudb izbrala kupce stanovanj in jih pozvala k postopkom za sklenitev prodajne pogodbe.

Izbrane kupce bomo o izboru in sprejetju zavezujoče ponudbe obvestili na njihov e-naslov, zapisan v ponudbenem obrazcu oz. pisno s priporočeno pošto.

Izbrani kupci so po prejemu omenjenega obvestila dolžni v roku 8 dni pristopiti k postopkom za sklenitev prodajne pogodbe. Če tega ne storijo, se jim varščina ne vrne.

Izbran kupec bo pred sprejemom dokončne odločitve o prodaji moral svojo ponudbo dopolniti s potrebnimi ZPPDFT-1 obrazci, ki so dostopni na spletni strani www.koprskavrata.eu.

2. Vaša ponudba je enaka ponudbi drugega kupca

a) Ponudbo ste oddali prvi

Stanovanje lahko kupite.

DUTB bo v kratkem času po izteku roka za odpiranje ponudb izbrala kupce stanovanj in jih pozvala k postopkom za sklenitev prodajne pogodbe.

Izbrane kupce bomo o izboru in sprejetju zavezujoče ponudbe obvestili na njihov e-naslov, zapisan v ponudbenem obrazcu oz. pisno s priporočeno pošto

Izbrani kupci so po prejemu omenjenega obvestila dolžni v roku 8 dni pristopiti k postopkom za sklenitev prodajne pogodbe. Če tega ne storijo, se jim varščina ne vrne.

Izbran kupec bo pred sprejemom dokončne odločitve o prodaji moral svojo ponudbo dopolniti s potrebnimi ZPPDFT-1 obrazci, ki so dostopni na spletni strani www.koprskavrata.eu.

b) Ponudbe niste oddali prvi

Žal stanovanja ne morete kupiti. Razen če vsi ponudniki z višjo ponudbo ne pristopijo k sklenitvi pogodbe.

DUTB bo vsem, ki so oddali zavezujočo ponudbo in niso bili izbrani kot kupci, vrnila varščino v višini 5.000 €.  

3. Vaša ponudba je prenizka

Žal stanovanja ne morete kupiti. Razen če vsi ponudniki z višjo ponudbo ne pristopijo k sklenitvi pogodbe.

DUTB bo vsem, ki so oddali zavezujočo ponudbo in niso bili izbrani kot kupci, vrnila varščino v višini 5.000 €.

Kako kupiti poslovne prostore

Pravno obvestilo

Stranke obveščamo, da DUTB v postopku zbiranja ponudb ni zavezana sprejeti nobene ponudbe, četudi je ponudba enaka višini informativne, izklicne ali oglaševane (prodajne) cene ali višja.