Prva faza prodaje (od 26.04.-31.05.2019) – zbiranje zavezujočih ponudb

Prva faza prodaja stanovanj v stanovanjsko-poslovnem kompleksu Koprska vrata je potekala od 26. aprila do 31. maja 2019 po načinu zbiranja zavezujočih ponudb. Naprodaj je bilo 162 stanovanj s pripadajočimi dvemi parkirnimi mesti in shrambo v podzemnih nivojih.

Ogledi stanovanj so potekali 30 dni v času trajanja Dnevov odprtih vrat, od 26. aprila do 26. maja 2019.

Kupci ste imeli 35 dni časa (od 26. aprila do 31. maja 2019) za oddajo svoje zavezujoče ponudbe.

Ponudbe, ki so prispele pred ali po določenem terminu za oddajo ponudb, niso bile upoštevane!

Varščina za resnost zavezujoče ponudbe za nakup stanovanj je znašala 5.000 € za en oddan obrazec na katerem se je lahko navedlo do tri izbrana stanovanja.

Ponudba stanovanjskih enot je v prvi fazi prodaje k ogledu pritegnila več kot 2.000 interesentov, 203 ponudniki pa so za najbolj zaželene stanovanjske enote oddali tudi zavezujoče ponudbe potrjene s plačano varščino.

Konec junija je DUTB zaključila z izborom ponudnikov v okviru prve faze prodaje. Na podlagi pridobljenih zavezujočih ponudb za nakup stanovanj bo DUTB pogodbe sklenila z najboljšimi ponudniki, neizbranim ponudnikom pa je že vrnila plačano varščino.

Druga faza prodaje (od 02.09.-21.10.2019) – prodaja preko e-dražb

Z 2. septembrom smo pričeli z drugo fazo prodaje stanovanj, v okviru katere je bil možen nakup vseh preostalih neprodanih stanovanj (razen vzorčnega stanovanja in prodajne pisarne).

Nakup stanovanj je potekal izključno preko elektronskih dražb, ki so se pričele 30. septembra 2019, za vsako stanovanje posebej in se zaključile 21. oktobra 2019.

Varščina za resnost ponudbe za nakup stanovanj je znašala 5.000 € na posamezno dražbo.

DUTB je zaključila z izborom ponudnikov v okviru druge faze prodaje. DUTB bo pogodbe sklenila z najboljšimi ponudniki (najboljšimi dražitelji) v postopku elektronske javne dražbe za nakup stanovanj, neizbranim ponudnikom pa bo vrnila plačano varščino.

Tretja faza prodaje (od 02. decembra 2019 dalje)

2. decembra smo pričeli s tretjo fazo prodaje, v okviru katere je bilo v začetku na voljo preostalih 30 neprodanih stanovanj (razen vzorčnega stanovanja in prodajne pisarne) in tudi 13 dodatnih parkirnih mest. Nakup stanovanj in dodatnih parkirnih mest je potekal izključno z zbiranjem zavezujočih ponudb. Nakup je bil omogočen kupcu, ki je prvi podal zavezujočo ponudbo najmanj v višini objavljene izklicne cene, ter k ponudbi priložil potrdilo o plačilu varščine za resnost ponudbe v višini 5.000 evrov. V primeru da je DUTB v istem dnevu prejel več kot eno ponudbo, je bilo še prosto stanovanje ali parkirno mesto prodano kupcu z višjo ponudbo oz. kupcu, ki je prvi oddal ponudbo.

Dne 11.06.2020 je potekala javna dražba za nakup vzorčnega stanovanja in prodajne pisarne. Prodaja obeh enot je v zaključni fazi.

Dne 27.8.2020 bo potekala E-dražba za zadnjo prosto enoto, stanovanje s komercialno oznako 2N-01, 96,60 m2 neto površine.

 

V nadaljevanju kratka navodila postopka E-dražbe.

 

PRED E-DRAŽBO

Nakup zadnje proste enote, stanovanja z oznako 2N-01, bo mogoč le na E-dražbi 27.8.2020.

Pred E-dražbo pridobite informacije o nepremičnini in se seznanite s Splošnimi pogoji prodaje posameznih delov stavbe.

 

Možnost ogleda

Stanovanje si lahko ogledate po predhodnem naročilu. Za rezervacijo ogleda pokličite na telefonsko številko 080 73 15, pišite na elektronski naslov [email protected].

Ogledi se izvajajo skladno s higienskimi priporočili NIJZ, zato vas prosimo, da jih dosledno upoštevate. Več informacij na: https://nepremicnine.dutb.eu/Novice/PONOVNO_VZPOSTAVLJENI_OGLEDI_NEPREMICNIN_V_LASTI_DUTB

 

Vplačajte varščino

Plačilo varščine je v višini 5.000,00 EUR. 

Varščino je potrebno plačati pred oddajo "Prijave na E-dražbo" (prijava na E-dražbo je najkasneje do 21.8.2020, do konca dne).

Plačilo Varščine mora biti vidno na navedenem računu prodajalca najkasneje do 24.08.2020 do konca dne, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na računu prodajalca. Z varščino ponudnik potrdi resnost svoje ponudbe.

Varščina so nakaže na račun prodajalca (t.j. DUTB d.d.) št. SI56 2900 0005 1319 162, sklic 00 »39-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila:

»Plačilo varščine, e-dražba KV 2-2020«.

Ob sami Prijavi je potrebno priložiti tudi potrdilo o plačilu Varščine.

 

Izvedite prijavo na E-dražbo

Na spletni strani https://dutb.edrazbe.si/ najkasneje do 21.08.2020 do konca dne izpolnite prijavni obrazec za udeležbo na E-dražbo, obrazcu ne pozabite pripeti potrdila o pravočasno plačani varščini.

Najkasneje do 25.08.2020 do 16. ure boste na vaš e-naslov prejeli t. i. žeton (enoznačni identifikator za sodelovanje na e-dražbi).

Če žetona ne prejmete do zgoraj omenjenega roka, preverite mapo Neželena e-pošta. V primeru, da žetona ne prejmete, pokličite tehnično podporo na številko 0590 75 608 ali pišite na [email protected]

Vsak dražitelj bo prejel 2 e-pošti: 1. e-pošta je potrditev, da je uspešno oddal prijavo na e- dražbo (pride takoj ko odda prijavo), 2. e-pošta pa je žeton za prijavo.

 

Preverite terminski plan dražbe

Dražba bo potekala 27.08.2020, in sicer, ob 10:30 uri.

Termin dražbe je točno določen vnaprej, za enoto boste lahko dražili izključno v določenem časovnem okvirju.

Več informacij na http://www.koprskavrata.eu/Prodajna_dokumentacija-E-drazbi/.

 

NA DAN E-DRAŽBE

Na dražbo se prijavite z žetonom, ki ste ga prejeli na vaš e-naslov. Prijavite se lahko na spletni strani https://dutb.edrazbe.si/ ali prek mobilnih aplikacij za Android, (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonegap.edrazbe) in iOS (https://itunes.apple.com/ua/app/edra%C5%BEbe/id987918413?mt=8) pametne telefone.

Dražba bo potekala 10 minut; nepremičnino lahko dražite le med potekom dražbe. Ta se avtomatično podaljša za dodatno minuto, če kateri od dražiteljev v dražbi v zadnji minuti dražbe dvigne ceno, vendar največ za 70 minut (to pomeni za 70 dražbenih korakov).

Začetna, izklicna cena za posamezno enoto je za minimalni korak draženja nižja od izklicne cene. Dražba bo štela za uspešno, če bo vsaj en ponudnik potrdil izklicno ceno. Brez klika na gumb Draži dražba ne more biti uspešna.

Najmanjši možni korak višanja cene v E-dražbenem postopku znaša 1.000,00 EUR. Sistem bo nudil možnost draženja za več kot 1.000,00 EUR in podaje nove cene, vendar bo v primeru zvišanja cene za 3.000,00 EUR ali več, potrebno tako ceno še dodatno potrditi (informacijski sistem pred samo oddajo take ponudbe z dodatnim opozorilom opozori ponudnika na toliko višji znesek).

 

PO E-DRAŽBI

Takoj po izvedeni E-dražbi informacijski sistem vsem vpisanim dražiteljem izpiše dnevnik s potekom draženja iz katerega je razviden celoten potek draženja, prejete uspešne in neuspešne ponudbe vsakega od dražiteljev s časi draženja, ter najuspešnejši dražitelj z uspešno ponudbo, vključno z imeni in priimki vseh dražiteljev na tej e-dražbi. Ponudnik lahko zapisnik kasneje kadarkoli še enkrat pregleda z vpisom žetona na spletni povezavi https://dutb.edrazbe.si/.

Po odobritvi najboljšega dražitelja s strani ustreznega odbora prodajalca, bo prodajalec v roku 10 dni po odobritvi vsem sodelujočim dražiteljem posredoval obvestilo na njihov e-naslov zapisan na Prijavi, o razglasitvi zmagovalca e-dražbe oziroma jih bo obvestil o razveljavitvi e-dražbe.

Prodajalec bo sklenil prodajno pogodbo za pogodbeni predmet z najugodnejšim dražiteljem, to je tistim, ki je podal najvišjo ponudbo, v kolikor bo dražitelj izpolnjeval vse pogoje iz razpisne dokumentacije.

Izbrani dražitelj bo moral naknadno predložiti še dodatne podatke skladno z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma – 1.

Neuspešnim dražiteljem, ki na e-dražbi ne bodo uspeli ter interesentom, ki se e-dražb kljub prijavi sploh ne bodo udeležili, bo Varščina vrnjena brez obresti najkasneje v 30. dneh po končanih e-dražbah.

Ogled stanovanj

Za voden ogled nas kontaktirajte preko telefonske številke 080 73 15, preko elektronske pošte [email protected].

Prodajo za DUTB vodi nepremičninska družba RE/MAX (01 420 59 14 ali 080 73 15, [email protected]).

DUTB ponovno pričenja z ogledi nepremičnin. Vlada RS je 28. aprila 2020 sprejela spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerimi se ponovno lahko opravljajo storitve nepremičninskega posredovanja.

Ogledi se bodo izvajali skladno s higienskimi priporočili NIJZ, zato vas prosimo, da jih dosledno upoštevate. Več informacij na: https://nepremicnine.dutb.eu/Novice/PONOVNO_VZPOSTAVLJENI_OGLEDI_NEPREMICNIN_V_LASTI_DUTB/

 

Kako kupiti poslovne prostore

Pravno obvestilo

Glede oglaševanih cene nepremičnin  v okviru projekta Koprska vrata DUTB potencialne ponudnike obvešča, da je cena zgolj informativne narave in se lahko spreminja skladno z gibanjem cen na trgu in povpraševanjem, pri čemer pa DUTB izvaja cenitve vseh nepremičnin vsaj enkrat letno in jih skladno s prejetimi cenitvami tudi ustrezno prilagaja, zato oddane ponudbe v postopku prodaje in zbiranja eventualnih zavezujočih ponudb ne zavezujejo DUTB sprejeti kakršnokoli ponudbo, ne glede na to ali so višje, enake ali nižje od trenutne oglaševane cene, dokler DUTB izrecno, nedvoumno in pisno ne izrazi volje sprejema dane ponudbe.

DUTB si skladno z navedbo v prejšnji alineji pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti načrtovani potek, korake ali druge elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek prodaje oz. pogajanj, za kar ne nosi nobene odgovornosti in ponudniki iz tega naslova ne morejo zoper DUTB uveljavljati nikakršnih zahtevkov.

Neuspešni ponudniki imajo pravico vložiti pritožbo. Pritožbo mora biti vložena v roku petih (5) dni od posredovanja izida postopka. Pritožbo je potrebno vložiti neposredno pri DUTB v pisni obliki ali s priporočeno pošiljko. Pritožba mora vsebovati podrobno obrazložitev razlogov za pritožbo. Pritožnik mora navesti ime in naslov vlagatelja pritožbe, ID znak (RE ID) upoštevne nepremičnine, opis domnevno spornih kršitev, dejstva in dokazila o kršitvah. Pritožbo obravnava ustrezen kreditno-naložbeni odbor. O sprejeti odločitvi glede pritožbe se obvesti pritožnika.