Splošno o stanovanjsko-poslovnem kompleksu Koprska vrata

1. Kje se nahaja stanovanjsko-poslovni kompleks Koprska vrata?

Stanovanjsko-poslovni kompleks Koprska vrata se nahaja v občini Koper, na Ferrarski ulici 16. Nahaja se 800 metrov od avtocestnega priključka Ljubljana – Koper, v njegovi neposredni bližini je krožišče ter vsa potrebna infrastruktura (trgovine, šole, vrtci, javni prevoz, itd.). Naselje ima odlično cestno povezavo, oddaljeno le nekaj minut peš od centra Kopra ali morja ter nekaj minut vožnje od hitre ceste proti Ljubljani. Ob njem se nahajajo Spar, Mercator, Lidl, Eurospin, Lesnina ter Okrožno sodišče v Kopru.

2. Kako velik je stanovanjsko-poslovni kompleks Koprska vrata?

V stanovanjsko-poslovnem kompleksu Koprska vrata je 164 stanovanjskih enot, več kot 2.000 m2 poslovnih prostorov, 417 parkirnih mest ter 166 shramb. Kompleks je v obliki črke L. V pritličju se nahajajo poslovnih prostorov (do 29 posameznih enot). Nadstropja od 1 do 5 imajo po 30 stanovanjskih enot, 6. nadstropje pa 14 stanovanjskih enot s terasami. Parkirna mesta ter shrambe so v štirih podzemnih nivojih.

3. V kateri energetski razred sodi stanovanjsko-poslovni kompleks Koprska vrata?

Za stanovanjsko-poslovni kompleks Koprska vrata je izdelana energetska izkaznica. Objekt spada v energetski razred B1 16 kWh/m2a. Energetska izkaznica je dostopna na spletni strani www.koprskavrata.eu, pod tehničnim opisom stanovanjsko-poslovnega kompleksa Koprska vrata.

4. Kateri materiali so bili uporabljeni pri gradnji stanovanjsko-poslovnega kompleksa Koprska vrata?

Vse podrobnosti o uporabljenih materialih so navedene v rubriki Tehnični opis, ki je objavljen na spletni strani www.koprskavrata.eu (v nadaljevanju spletna stran).

5. Kateri materiali in oprema so uporabljeni v stanovanjskih enotah?

Vse podrobnosti o materialih in opremi, ki se nahajajo v stanovanjskih enotah, so navedene v rubriki O stanovanjih, Tehnični opis, ki je objavljen na spletni strani www.koprskavrata.eu (v nadaljevanju spletna stran).

6. Ali ima stanovanjsko-poslovni kompleks Koprska vrata že izbranega upravnika?

Družba DUTB d.d. je na podlagi javnega razpisa sklenila pogodbo o upravljanju z družbo Iskra d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana, ki je začela veljati s 1. avgustom 2018.

Lastniki stanovanjskih enot lahko z 51 % večino skladno z veljavno zakonodajo kadarkoli odstopijo od pogodbe o opravljanju upravniških storitev z odpovednim rokom najmanj treh mesecev, ki začne teči od dneva vročitve odpovedi upravniku. V tem roku morajo izbrati tudi novega upravnika. V primeru, da upravnik krši zakon ali pogodbo o opravljanju upravniških storitev, lahko etažni lastniki odstopijo od pogodbe brez odpovednega roka.

7. Kje se nahaja najbližji vrtec / šola / lekarna / zdravstveni dom / avtobusna postaja / trgovina / pošta / banka?

Stanovanjsko-poslovni ompleks Koprska vrata se nahaja v neposredni bližini centra mesta Koper ter v neposredni bližini morja. Vsa potrebna infrastruktura je v neposredni bližini stanovanjsko - poslovnega kompleksa.

V radiju 500 m se nahajajo trgovine, pošta, lekarna ter bencinski servis. Na območju stanovanjsko-poslovnega kompleksa se nahaja vrtec (Vrtec Koper), osnovna šola (OŠ Koper), srednje šole (Gimnazija Koper, Srednja tehniška šola in Srednja ekonomsko-poslovna šola), kakor tudi univerze ter visoke šole (Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Pedagoška fakulteta, Fakulteta za management, itd.).

Tik ob kompleksu je avtobusno postajališče mestnega potniškega prometa, ki omogoča preprost dostop do centra Kopra. Prav tako se v bližini nahajajo urejene kolesarske poti (Paranzana), v centru Kopra športno-rekreacijski objekti (Bonifika) ter nedaleč stran številna urejena kopališča in bazeni (Mestno kopališče Koper, Kopališče pri Svetilniku v Izoli, Debeli rtič, Olimpijski bazen Žusterna, itd.).

Parkirna mesta

1. Kako je urejeno parkiranje v stanovanjsko-poslovnem kompleksu Koprska vrata?

Pod stanovanjsko-poslovnim kompleksom se v štirih podzemnih etažah nahajajo parkirna mesta za lastnike stanovanj in v 4. etaži (1. klet) tudi za lastnike poslovnih prostorov, skupaj 417 parkirnih mest. Vsakemu stanovanju pripadata dve lastniški parkirni mesti. Vsa pripadajoča lastniška parkirna mesta so že vnaprej določena in menjava le teh ne bo mogoča. Parkirna mesta za obiskovalce niso predvidena.

2. Ali lahko stanovanje prodam naprej takoj po nakupu? Ali lahko prodam shrambo in/ali parkirno mesto s svojim ID znakom, če ju ne potrebujem?

O nadaljnji prodaji vseh kupljenih nepremičnin odloča lastnik oz. kupec sam, saj DUTB d.d. ne postavlja nobenih omejitev nadaljnje prodaje.

3. Stanovanju glede na komercialno skico pripadata dve parkirni mesti v garaži. Ali moram vzeti obe, čeprav potrebujem samo eno?

Skladno s Splošnimi pogoji prodaje vsakemu stanovanju pripadajo shramba in dve lastniški parkirni mesti v garaži. Nakup samo enega parkirnega mesta tako ni mogoč. Lahko pa novi lastnik parkirno mesto kasneje proda, v kolikor ga ne potrebuje, saj je vsako parkirno mesto označeno s svojim ID znakom.

 

Dodatna parkirna mesta so prodana in niso več na voljo.

Obračunavanje, stroški

1. Kako se obračunavajo stroški v stanovanjih?

Vsa stanovanja imajo ločene števce za porabo vode in elektrike. Objekt je priklopljen na javno vodovodno omrežje preko dveh priključkov opremljenih z vodomeri, ki so v upravljanju javnega podjetja za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo.

V vsaki stanovanjski enoti je v notranjem hodniku razdelilec z ustreznimi varovalnimi elementi in števec porabe električne energije.
Topla sanitarna voda se pripravlja s pomočjo plinskih kotlov in rekuperacije odpadne energije toplotnih črpalk. Vsako stanovanje ima svoj merilnik porabe hladne in tople vode, stroške porabe obračunava upravljalec objekta.

Poslovni prostori imajo vgrajene priključke za priklop ogrevanja in hlajenja iz centralne toplotne postaje, s kalorimetri, speljane na centralno mesto. Toplotno energijo lokalom obračunava upravnik stavbe.

Skupni stroški, ki se nanašajo na skupne prostore, se obračunavajo preko upravnika.

2. Ali bo DUTB d.d. kot lastnica stanovanj, ki ne bodo prodana, plačevala sorazmerni del stroška upravljanja in vzdrževanja ter ostalih skupnih stroškov (poraba elektrike v skupnih prostorih, čiščenje skupnih prostorov …)?

DUTB d.d. bo enako kot ostali etažni lastniki plačevala za neprodana stanovanja in poslovne prostore vse stroške upravljanja in vzdrževanja ter ostale skupne stroške v sorazmernem solastniškem deležu.

Sklenitev pogodbe, financiranje in primopredaja

1. Kdaj lahko sklenem prodajno pogodbo?

Izbrani kupci so po prejemu obvestila o izboru najboljših kupcev dolžni pristopiti k postopkom za sklenitev prodajne pogodbe. Če tega ne storijo, se jim varščina ne vrne.

Izbran kupec bo pred sprejemom dokončne odločitve o prodaji moral svojo ponudbo dopolniti s potrebnimi ZPPDFT-1 obrazci, ki so dostopni na spletni strani www.koprskavrata.eu.

2. Kakšni so plačilni pogoji ob sklenitvi prodajne pogodbe?

Po podpisu prodajne pogodbe mora kupec v roku 3 dni na račun prodajalca DUTB d.d. plačati aro v višini 10 % prodajne cene (pri čemer se varščina všteje v znesek are). Ara se všteje v kupnino in se šteje za prvi obrok kupnine. Preostanek kupnine mora kupec na račun prodajalca DUTB d.d. plačati najkasneje v roku 30 dni od sklenitve pogodbe.

3. Ali Prodajalec omogoča financiranje nakupov?

DUTB d.d. ne omogoča financiranja nakupov, za financiranje nakupa se obrnite na poslovne banke in hranilnice.

4. Kdo krije stroške sklenitve prodajne pogodbe?

Stroške sklenitve prodajne pogodbe, tj. notarsko overitev prodajne pogodbe z zemljiškoknjižnim dovolilom, krije prodajalec, DUTB d.d.

V primeru nakupa stanovanja z najetjem kredita krije stroške odobritve in sklenitve posojilne pogodbe kupec sam. V primeru najema hipotekarnega kredita nosi kupec tudi stroške notarskega zapisa ustanovitve hipoteke za zavarovanje denarne terjatve.

5. Ima kupec poleg plačila kupnine še kakšne druge stroške?

Poleg kupnine, ki že vsebuje davek na dodano vrednost in stroškov iz prejšnjega odgovora, nosi kupec še stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo (sodna taksa) ter strošek priprave predloga za vpis v zemljiško knjigo in vložitev predloga v zemljiško knjigo, če le-to opravi notar. Strošek vpisa lastninske pravice je odvisen od vrednosti nepremičnine in je določen v 10. točki 9. poglavja Zakona o sodnih taksah.

6. Ali lahko izberem svojega notarja?

Notarsko overitev prodajne pogodbe z zemljiškoknjižnim dovolilom bo uredil prodajalec pri notarki Meti Zupančič, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, kjer se bodo lahko tudi hranili izvirniki prodajnih pogodb z zemljiškoknjižnimi dovolili do dokončnega plačila kupnine.

V primeru pridobitve hipotekarnega kredita, lahko kupec izbere notarja tudi na območju Kopra, kjer leži nepremičnina, ki jo kupuje, za potrebe ustanovitve hipoteke za zavarovanje denarne terjatve, na podlagi predhodno sklenjene posojilne pogodbe.

Jamstva

1. Ali po prevzemu stanovanja lahko uveljavljam napake?

Vidne napake, razen navedenih v Popisu lastnosti, je potrebno uveljaviti pri prevzemu stanovanja.

Prodajalec odgovarja za skrite napake, ki se pojavijo v dveh letih od prevzema stanovanja. Prodajalec odgovarja za skrite napake, ki imajo naravo solidnosti gradnje, če se pokažejo v 10-tih letih od prevzema s strani upravnika Iskra d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana, ki je začela veljati s 1. avgustom 2018.

Za brezhibno delovanje naprav in opreme, vgrajene v objekt, odgovarja prodajalec pod pogoji in v rokih, določenih v garancijskih listih proizvajalcev.