Tehnični opis stanovanjsko-poslovnega kompleksa Koprska vrata

Lokacija objekta
Objekt je lociran v Kopru, na parcelah št. 1570/107, 1570/110, 1570/120 in 1570/121, tik ob krožnem križišču Ferrarske ulice in Kolodvorske ceste, nasproti stavbe sodišča.

Namembnost objekta
Objekt je »STANOVANJSKO - POSLOVNI OBJEKT«, s štirimi kletnimi etažami, v katerih so parkirišča za osebne avtomobile, shrambe in pomožni prostori, pritličje je namenjeno poslovnim dejavnostim, šest nadstropij pa je namenjeno bivalnim stanovanjskim enotam.

Zasnova objekta
Tlorisna zasnova objekta je v obliki črke L. Objekt ima štiri kletne etaže, pritličje in šest nadstropij. Pretežni del kletnih etaž zavzemajo parkirišča, ki jih je skupno 417. Na podlagi prostorskih aktov, ki veljajo na območju Mestne občine Koper, sta predvideni dve parkirni mesti na vsako stanovanjsko enoto ter eno parkirno mesto na vsakih 30 m2 poslovnih prostorov. Parkirna mesta v 1. kleti (4. etaža) objekta so v večini namenjena poslovnim prostorom. Nadalje se v kletnih etažah nahajajo še shrambe za stanovanja, kolesarnica, dvigala in pomožni prostori za funkcijo obratovanja objekta.

V pritličju sta dva niza poslovnih prostorov, ki ju loči prehodni, zračni atrij. Predvideni so prostori za gostinsko dejavnost, storitvene dejavnosti, trgovine, pisarne, ambulante, salone in podobno. Vsak poslovni prostor ima samostojen vhod bodisi iz zunanje strani objekta ali iz notranjega atrija.

V zgornjih šestih etažah je locirano 164 stanovanjskih enot, različnih velikosti.

Dostop do objekta je z vozili in peš dohodi. Dostop do kletne etaže je za vozila preko uvozno izvozne klančine, kjer je javna dostopna cesta. Kletne etaže so z etažami objekta nad terenom povezane s tremi vertikalnimi komunikacijskimi stopniščnimi jedri, od katerih sta dve jedri opremljeni tudi z dvigali za osebni prevoz. Dostop v stanovanjski del je preko dveh vertikalnih jeder, opremljenih z osebnimi dvigali in stopnišči, ter s severne strani z dodatnim stopniščem, ki služi kot evakuacijsko stopnišče.

Konstrukcija objekta
Celotna nosilna konstrukcija objekta je armiranobetonska. Obodna konstrukcija kleti je diafragma (armiranobetonski zunanji zid) ter armiranobetonski notranji zid, vmes je dodatna hidroizolacija, vse skupaj ustvarja nepropustno kad, ker se objekt nahaja pod koto morske gladine.

V notranjem delu kleti so armiranobetonski stebri, slopi ter povezovalne armiranobetonske plošče. Nadaljnja konstrukcija (pritličje, etaže) so armiranobetonski stebri, slopi, stene in medetažne plošče.

Obodni zidovi, notranji zidovi, sestava tlakov, vmesne nosilne in nenosilne stene, ravna streha ter izvedba oken in vrat so iz materialov, ki ustrezajo Pravilniku o zvočni zaščiti stavb in Pravilniku o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah.
V garaži je asfaltni tlak, v kletnih shrambah pa je betonska podlaga zaščitena s protipožarnim premazom. Stopnišče, balkoni in mokri prostori v objektu so iz keramičnih ploščic.

Fasada pritličja je steklena. Fasada zgornjih etaž je razčlenjena z balkoni, terasami in ložami. Balkoni imajo med seboj ločilne polne stene. Ograje (balkoni, lože, terase) so iz prefabricirane pločevine, s čimer je delno zaprt zunanji celoten pogled na okna stanovanj. Streha je ravne izvedbe.

Dvigala
Dvigali v objektu sta električni. Nosilnost vsakega je 1.000 kg oz 13 oseb, dimenzija kabine je 110/210/220 cm.

Infrastruktura
Objekt je vezan na vso razpoložljivo javno infrastrukturo. Napajanje objekta z utekočinjenim naftnim plinom je iz dveh rezervoarjev. Za zbiranje vseh odpadkov je predviden samostojen ekološki otok, s kontejnerji, v neposredni bližini vhoda v garažo.

Plin
Za potrebe priprave tople sanitarne vode in pomoč ogrevanju v primeru izpada toplotnih črpalk, je v šestem nadstropju izvedena plinska kotlovnica s stenskimi plinskimi kotli.
Objekt se z utekočinjenim naftnim plinom napaja iz dveh rezervoarjev, nameščenih na južni strani objekta.

Požarna varnost
Celoten objekt je zgrajen v skladu z vsemi zahtevanimi požarno varstvenimi ukrepi.

Prenesi datoteke

Tehnični opis stanovanj

Zasnova stanovanj
V šestih etažah je locirano 164 stanovanj različnih velikosti. Stanovanja so projektirana brez funkcionalnih ovir. Stanovanja so naravno osvetljena in osončena ter ustrezno prezračevana. Vsako stanovanje ima balkon ali ložo, nekatera stanovanja v šestem nadstropju pa imajo odprte terase. Vsako stanovanje je izolirano toplotno in zvočno. Bivalni prostori imajo zaščito proti soncu. Svetla višina stanovanj je 2,50 m.

Tlaki
Tlaki v sanitarnih prostorih so obloženi s keramiko, v drugih stanovanjskih prostorih z lakiranim panelnim parketom.  
Tlaki atrijev, balkonov, lož in teras so obloženi s keramiko. Enako so s keramiko obloženi tudi tlaki stopnišč in hodnikov.

Stene in stropi
Predelne stene v stanovanjskih enotah so iz dvojnih mavčnih plošč (KNAUF) v suhih prostorih, v mokrih prostorih so zidane iz opeke. Stene med stanovanjskimi enotami so betonske ali opečne izvedbe. Oboje so izolirane, dodatno toplotno in zvočno z ustreznim materialom. Vse stene in stropi so finalno glajeni in pleskani z belo barvo. Stene sanitarnih prostorov so obložene s keramičnimi ploščicami.

Kuhinja
V kuhinji so izvedeni priključki sanitarne vode in elektrike.

Sanitarni prostori
Garsonjere in manjša stanovanja imajo sanitarne prostore opremljene skladno z opremo, vrisano v komercialnih skicah: konzolo z WC školjko s podometnim izplakovalnim kotličkom, umivalnikom z enoročno mešalno baterijo, plastični tuš z mešalno baterijo in priključkom za pralni stroj. Večja stanovanja imajo dvojne sanitarne prostore.

Vrata in okna
Vhodna vrata v stanovanja so protivlomne izvedbe (vgrajeno je varnostno tri točkovno zaklepanje), požarno odporna (EI 30-SC) in zvočno izolativna (27dB).

Notranja vrata so lesena, obojestransko finalno obdelana z laminatom in lakirana. Okna in vrata na balkone, lože in terase so izdelana iz PVC profilov s prekinjenim termičnim mostom, zastekljena so z dvoslojnim izolacijskim steklom, ki ustreza zahtevam zvočne in toplotne izolativnosti po projektu. Tesnjenje oken in okvirjev je dvojno z EPDM tesnili. Zunanje okenske police so iz aluminijaste pločevine, notranje pa iz PVC-ja. Senčila so zunanje žaluzije, nameščene nad okni v vseh bivalnih prostorih. Balkoni, lože in terase so ograjene z železno ograjo z ročajem.

Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje
Za potrebe ogrevanja in hlajenja celotnega objekta sta v šesti etaži montirani dve toplotni črpalki, tihe izvedbe, sistema zrak – voda z revezibilnim načinom delovanja (ogrevanje ali hlajenje). Objekt se lahko ogreva ali hladi.

Sistem ogrevanja stanovanjskih enot in poslovnih enot je dvocevni temperaturnega režima 40 - 45 C, sistem hlajenja pa temperaturnega režima 7- 12 C. temperature posameznih prostorov ustrezajo pravilniku o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v prostorih.

Stanovanjske enote se ogrevajo ali hladijo preko parapetnih in stenskih ventilatorskih konvektorjev zvedenih z dvocevnim sistemom. V kopalnicah je kopalniški radiator opremljen s termostatskim ventilom.

Izmenjava zraka v prezračevalnih prostorih stanovanjskih enot je v skladu s predpisi za namembnost prostorov. Za prezračevanje kopalnic in WC-jev so nameščeni odvodni ventilatorji. Dovod zraka v prostore je skozi spodrezana vrata.

Sanitarna hladna in topla voda
Objekt je priklopljen na javno vodovodno omrežje preko dveh priključkov, ki so v upravljanju javnega podjetja za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo.

Topla sanitarna voda se pripravlja s pomočjo plinskih kotlov in rekuperacije odpadne energije toplotnih črpalk. Stroške porabe obračunava upravljalec objekta. Za celotno omrežje je izveden sistem zaščite proti legionelam s tedenskim pregrevanjem bojlerja in inštalacije.

Elektroinstalacije
V vsaki stanovanjski enoti je v skupnih hodnikih vgrajen števec porabe električne energije, povezan direktno z distributerjem električne energije.

Razsvetljava
Inštalacija v stanovanjih je izvedena z izpusti za svetila in vtična mesta, ki so prilagojena za opremo v skladu s projektirano opremo v komercialnih skicah. Luči so nameščene v skupnih prostorih.

Telefonski priključek
V vsakem stanovanju je predviden najmanj en telefonski priključek.

Domofon
V vsakem stanovanju je nameščena govorna naprava s centralnim pozivnim mestom pri vhodu v objekt in garažo.

TV
Do stanovanjskih enot je napeljana optika, preko katere bo izbrani dobavitelj lahko omogočil priklop na telekomunikacijske storitve.

Tehnični opis poslovnih prostorov

Zasnova
V pritličju sta dva niza poslovnih prostorov, ki ju loči prehodni, zračni atrij. Predvideni so prostori za gostinsko dejavnost, storitvene dejavnosti, trgovine, pisarne, salone in podobno. Vsak poslovni prostor ima samostojen vhod, bodisi iz zunanje strani objekta ali iz notranjega atrija. Vsak poslovni prostor ima predvidene lastne sanitarne prostore. Poslovni prostori so izvedeni do III. Gradbene faze. Med posameznimi prostori niso izvedene vmesne stene, ki se bodo izvajale ob nakupu posameznih lokalov po dogovoru.

Instalacije
Določeni priključki instalacij so speljani do lokacije poslovnega prostora.

Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje
Poslovni prostori imajo vgrajene priključke za priklop ogrevanja in hlajenja iz centralne toplotne postaje, s kalorimetri, speljane na centralno mesto. Toplotno energijo lokalom obračunava upravnik stavbe.

Za prezračevanje poslovnih prostorov bodo kasneje s strani kupca izvedeni priključki za priključitev prezračevanja posamezne enote pritličja.

Sanitarna voda in topla voda
Poslovni lokali so priklopljeni na sanitarno hladno vodo iz javnega omrežja preko vodomerov na daljinsko odčitavanje, ki so v upravljanju javnega podjetja za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo (Rižanski Vodovodi). Sanitarno toplo vodo si poslovni lokali pripravljajo sami.